از نظر قرآن «انسان» داراى چه جایگاهى است؟

تمدن ماشینى غرب،و قدرت فزاینده «تکنیک» چشم ها را خیره و عقل هاى ظاهربین را، مبهوت ساخت، ونسل معاصر را

بیشتر بخوانید